Máte právní problém? Obraťte se na mne.

Rodinné právo

Společné jmění manželů

Sňatek má významné dopady do majetkové sféry manželů. Pokud manželé předem nezúží rozsah společného jmění manželů, ze zákona vznikne okamžikem sňatku společné jmění manželů v zákonné podobě a vlastníky, což znamená, že manželé společně vlastní majetek, který v manželství společně nabyli a jsou společně zavázáni z dluhů, které jim za dobu manželství vznikly. Ze zákona společné jmění manželů zahrnuje vše, co nabyl jeden z manželů nebo oba manželé společně za trvání manželství s výjimkou například věcí sloužících osobní potřebě jednoho z manželů nebo věcí, které nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů. Součástí společného jmění manželů jsou také dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo jestliže je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Rodinné právo upravuje nejcitlivější vztahy v lidském životě, a to vztahy v rodině. Jedná se o vztahy mezi manžely, životními partnery, jakož i mezi rodiči a dětmi, a to jak vztahy osobní, tak vztahy majetkové.
Rodinné právo je právní odvětví, které je velmi rozmanité, neboť upravuje pestrou paletu životních situací od uzavření manželství, a to včetně majetkových aspektů tohoto kroku, přes vztahy rodičů k dětem při jejich výchově a výživě, určení otcovství, adopci, a také naopak vztah dětí k jejich rodičům, až po pravidla, kterými se řídí rozvod manželství a následné uspořádání vztahů bývalých manželů, a to i vztahů majetkových, a vztahů ke společným dětem, včetně výkonu rodičovské odpovědnosti a vyživovací povinnosti.
JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. má dlouholeté zkušenosti s rodinným právem, a to jak v rovině preventivní, tedy s přípravou předmanželských smluv jak v rovině smluvní, tedy s přípravou dohod o vypořádání společného jmění manželů, dohod o úpravě styku s nezletilými dětmi nebo dohod o hrazení výživného, tak i při následném řešení situací podléhajících rodinnému právu, tedy se zastoupením otců při určení otcovství, zastoupením manželů v řízení o rozvod manželství a vypořádání společného jmění manželů, zastoupení rodičů ve sporech o výkon rodičovské odpovědnosti (o svěření dětí do péče) a také v řízeních o úpravu povinnosti platit výživné (zvýšení, snížení či úplné zrušení vyživovací povinnosti). Svěříte-li svůj právní problém v oblasti rodinného práva Radimu Chalupovi, budou Vám poskytnuty právní služby na vysoké odborné úrovni.

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. poskytuje v oblasti rodinného práva následující právní služby:

Předmanželská smlouva

Je právním jednáním, kterým snoubenci upraví rozsah budoucího společného jmění manželů, které vznikne jejich sňatkem. Smlouva, která upravuje rozsah společného jmění manželů, (předmanželská smlouva) vyžaduje formu veřejné listiny. Snoubenci mohou upravit obsah společného jmění manželů tak, že sjednají režim oddělených jmění, režim vyhrazující vznik společného jmění ke dni zániku manželství, jakož i režim rozšíření nebo zúžení rozsahu společného jmění v zákonném režimu. Smlouvu, která upravuje rozsah společného jmění manželů je možné uzavřít i za trvání manželství, pouze však s účinky do budoucnosti. Společné jmění manželů nelze nikdy zcela zrušit, neboť jeho součástí je vždy alespoň obvyklé vybavení společné domácnosti, tedy movité věci, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů.

Úprava styku s nezletilými dětmi

Při rozvodu manželství nebo v případě rozchodu nesezdaných párů, které mají společné děti (s výjimkou případů, kdy jeden z rodičů nemá o styk se svými nezletilými dětmi zájem), je třeba tento styk upravit – buď dohodou, zpravidla však rozhodnutím soudu – minimálně ve formě schválení dohody rodičů. Někdy se vyskytne potřeba domoci se úpravy styku s dětmi soudně, když rodič, se kterým děti žijí, a má je tedy takzvaně „v péči“ není vstřícný vůči druhému z rodičů, se kterým děti nežijí, a styk neumožňuje v odpovídajícím rozsahu nebo dokonce výkonu styku s nezletilým dítětem brání. V první fázi je možné situaci řešit s pomocí orgánu sociálně právní ochrany dětí, který by měl rodiče poučit, že každý z rodičů, u nějž neexistuje zvláštní právní režim výkonu rodičovských práv nebo rodičovské odpovědnosti ustanovený soudem, má právo na styk se svým dítětem, a to i ten z rodičů, který nemá dítě v péči, a že toto právo jednoho rodiče odpovídá povinnosti druhého z rodičů tento styk umožnit, dítě k němu vést a podporovat jej a styku s druhým rodičem nebránit. V některých případech je však nezbytné domoci se tohoto nezadatelného rodičovského práva soudní cestou.

Zobrazit více

Hledáte profesionální právní pomoc?

Pomůžu Vám vyřešit Váš právní problém. Kontaktujte mě. Co nejdříve se s vámi spojím a domluvíme se na osobní schůzce.