Máte právní problém? Obraťte se na mne.

Exekuční právo

Exekuční titul

je rozhodnutí soudu nebo jiné státního orgánu, které nabylo právní moci a je vykonatelné – u nějž uplynula lhůta k plnění a vykonatelnost nebyla soudem odložena nebo notářský či exekutorský zápis obsahující svolení povinného k výkonu rozhodnutí.

Zastavení exekuce

Proti vedené exekuci je možné se právně bránit návrhem na zastavení exekuce. Exekuci je přípustné zastavit jen ze zákonem stanovených důvodů. V závislosti na okolnostech lze exekuci zastavit zcela nebo zčásti. Exekuci lze zastavit zejména z následujících důvodů:

a) byla nařízena, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným; 

b) rozhodnutí, které je podkladem exekuce, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným; 

c) zastavení exekuce rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl její nařízení; 

d) exekuce postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 OSŘ vyloučeny nebo majetek, ze kterého nelze vymáhanou pohledávku uspokojit; 

e) průběh exekuce ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů; 

f) bylo pravomocně rozhodnuto, že exekuce postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (§ 267 OSŘ); 

g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku; 

h) exekuce je nepřípustná, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat. 

Týká-li se nařízeného výkonu rozhodnutí některý z důvodů zastavení jen zčásti nebo byl-li výkon rozhodnutí nařízen v rozsahu širším, než jaký stačí k uspokojení oprávněného, bude výkon rozhodnutí zastaven částečně.

Odklad exekuce

Uskutečnění nevratných úkonů v exekučním řízení (například prodej majetku povinného v dražbě nebo výplatu peněžních prostředků z účtu povinného oprávněnému) lze zablokovat odložením exekuce. Soud nebo exekutor exekuci odloží v případě, že lze důvodně očekávat její zastavení.

Exekuční právo upravuje proces právního vynucení splnění povinnosti, která byla dlužníkovi uložena soudem nebo jiným státním orgánem a která nebyla splněna dobrovolně. Pro dlužníky bývá nucený výkon rozhodnutí často vysoce nepříjemný. Zablokování účtu u banky, omezení výplaty mzdy nebo návštěva vykonavatele exekutora v obydlí dlužníka spojená se soupisem a případným odvezením osobních věcí a vybavení domácnosti se nachází daleko za hranicí životních situací, které lze považovat za běžnou komplikaci.

Výkon veřejné moci v oblasti výkonu rozhodnutí byl státem delegován na soudní exekutory, kteří jsou soukromými osobami a na výsledku exekuce jsou majetkově zainteresováni. Pro věřitele je to dobrá zpráva, protože výkon rozhodnutí uskutečněný cestou exekuce bývá zpravidla efektivnější než výkon rozhodnutí realizovaný soudem. Dlužníci však exekuční příkazy vydané exekutorem, omezení v nakládání s majetkem a restrikci přístupu k peněžním prostředkům a případné návštěvy vykonavatele, a zejména pak právní postupy exekutora či jeho vykonavatele, které jsou uskutečňovány na samé hranici zákona nebo i za ní, zcela jistě nevítají. Exekuce je přirozeným důsledkem neplnění povinností, které byly uloženy soudem, je však třeba konstatovat, že exekutoři ne vždy jednají v zákonných mezích, když jednání „na hraně zákona“ lze v postupech exekutorů nalézt zdaleka ne výjimečně. Pro úplnost je třeba dodat, že výkon rozhodnutí může být proveden i prostřednictvím soudu, nejedná se však o příliš často využívanou variantu nuceného vymáhání splnění povinnosti.

Doručení výzvy k dobrovolnému splnění závazku, vydání exekučního příkazu nebo uskutečnění soupisu movitého majetku představují situace, ve kterých se dlužník – povinný může efektivně bránit. Ochranu lze poskytnou třetím osobám, jejichž majetek exekutor neoprávněně sepsal a hodlá jej zpeněžit v dražbě, a manželům (samozřejmě i manželkám) povinného, které exekuce na jejich životního partnera často postihuje nad rámec definovaný zákonem. Mnohým negativním dopadům vedení exekuce lze čelit kvalifikovaně vedenou právní obranou.

Ten, kdo přichází do osobního styku s exekučním právem, řeší zpravidla vážné majetkové problémy – buď se ocitl v situaci, kdy není schopen dostát svým závazkům, nebo je vůči němu vymáháno právo z rozsudku, vůči němuž se brání v dovolacím řízení, anebo má naopak jako věřitel dlužníka, který neplní povinnosti uložené mu soudem nebo jiným státním orgánem, případně převzaté notářským zápisem se svolením k vykonatelnosti. 

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. vyučoval 11 let exekuční právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, je tudíž na poskytování právní pomoci v této oblasti nadstandardně teoreticky vybaven. 

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. má dlouholeté zkušenosti s poskytováním právní pomoci ve vztahu k exekučnímu řízení, tedy zejména s exekučními návrhy, návrhy na odklad exekuce, návrhy na zastavení exekuce, a to i návrhy na částečné zastavení exekuce, návrhy na vyškrtnutí věcí ze soupisu a excindačními žalobami. Svěříte-li svůj právní problém v oblasti exekučního práva Radimu Chalupovi, budou Vám poskytnuty právní služby na vysoké odborné úrovni.

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. poskytuje v oblasti exekučního práva následující právní služby:

Rozsah přezkumu exekučního titulu

Ve vykonávacím a exekučním právu platí zásada formálního přezkumu exekučního titulu. Uplatnění uvedené zásady se v praktické rovině projevuje tak, že při projednání návrhu na zastavení exekuce se soud zabývá jen formální stránkou exekučního titulu – zejména jeho existencí, právní mocí a vykonatelností. S výjimkou případu, kdy je exekučním titulem rozsudek pro zmeškání, se soud nezabývá materiální stránkou exekučního titulu, tedy skutečnostmi, zda vymáhaný dluh skutečně existuje.

Hledáte profesionální právní pomoc?

Pomůžu Vám vyřešit Váš právní problém. Kontaktujte mě. Co nejdříve se s vámi spojím a domluvíme se na osobní schůzce.