Máte právní problém? Obraťte se na mne.

Dědické právo

Dědický titul

Okruh dědiců může být určen projevem vůle zemřelého nebo zákonem. Občanský zákoník respektuje autonomii vůle, upřednostňuje tudíž dědění na základě závěti nebo dědické smlouvy. V případě absence závěti nebo dědické smlouvy určuje okruh dědiců a jejich podíly na pozůstalosti zákon.

Nepominutelný dědic

Nepominutelnými dědici jsou potomci zůstavitele a pokud nedědí, jsou jimi jejich potomci. Těmto dědicům náleží ze zákona jejich povinný díl, když jeho velikost závisí na věku nepominutelného dědice, resp. na skutečnosti, zda je dědic zletilý či nikoliv. Nepominutelný dědic má zákonem zaručeno své právo na podíl na pozůstalosti. Občanský zákoník však pamatuje na možnost, jak nepominutelného dědice z jeho práva dědit vyloučit. Nepominutelného dědice lze z okruhu potomků, kterým zákon garantuje podíl na pozůstalosti, vyřadit vyděděním.

Dědické právo je právní odvětví, se kterým je spojena obzvlášť nepříjemná životní situace, a to smrt. Zpravidla se jedná o smrt blízké osoby, která je stresující sama o sobě. Nutnost řešit právní aspekty smrti blízké osoby bývají mnohdy náročné, a to zejména v případě, že dědicové nejsou ve shodě ohledně rozdělení pozůstalosti. Dědické spory patří mezi jedny z nejnepříjemnějších. Alespoň částečně jim lze předcházet pořízením závěti nebo uzavřením dědické smlouvy ještě za života. Dědění nemusí vždy vyústit v nabytí majetku. Na dědice totiž přechází spolu s majetkem i dluhy zemřelého. Z uvedeného důvodu by měl dědic vždy zvážit, zda dědictví přijmout nebo odmítnout. Dědictví lze přijmout s tzv. výhradou soupisu, která dědici umožní dědictví dodatečně odmítnout v případě, že se ukáže, že je hodnota pozůstalosti záporná (že děděné dluhy převyšují děděný majetek).

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. má dlouholeté zkušenosti s dědickým právem, a to jak v rovině preventivní, tedy s přípravou závětí a dědických smluv, tak i při následném řešení dědických neshod, tedy se zastoupením dědiců v dědickém řízení nebo v soudních sporech, které byly vyvolány nedohodou dědiců ohledně vymezení nebo rozdělení pozůstalosti. Svěříte-li svůj právní problém v oblasti dědického práva Radimu Chalupovi, budou Vám poskytnuty právní služby na vysoké odborné úrovni.

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. poskytuje v oblasti dědického práva následující právní služby:

Závěť a dědická dohoda

Závěť je jednostranný projev vůle zůstavitele, kterým uvedená osoba nakládá se svým majetkem pro případ smrti, když zejména určuje okruh dědiců a výši jejich dědických podílů. Závěť může být sepsána rukopisně nebo vyhotovena tiskem. Vytištěnou závěť však musí kromě zůstavitele podepsat i dva svědci. Závět může být pořízena i ve formě veřejné listiny – notářského zápisu. Závěť lze odvolat nebo nahradit novou (pozdější) závětí či pozdější dědickou dohodou.

Dědická dohoda je smlouva uzavřená mezi zůstavitelem a budoucím dědicem. Předmět dědické dohody je obdobný jako předmět závěti. I v dědické dohodě nakládá zůstavitel se svým majetkem pro případ smrti. V dědické dohodě tedy zůstavitel taktéž určuje okruh dědiců a výši jejich dědických podílů.

Rozdíl mezi závětí a dědickou dohodou spočívá ve faktu, že závěť je jednostranným projevem vůle, zůstavitel ji tudíž může dodatečně jednostranně změnit, zrušit nebo nahradit. Dědickou dohodu lze s ohledem na fakt, že se jedná o dvoustranné právní jednání, změnit nebo zrušit jen se souhlasem budoucího dědice.

Zobrazit více

Vydědění

Vydědění je jediným právním nástrojem, jehož prostřednictvím lze vyloučit nepominutelného dědice z práva na jeho povinný díl na pozůstalosti. Vydědění je možné pouze ze zákonem výslovně stanovených důvodů. Potomka lze z okruhu dědiců, kteří ze zákona musí obdržet podíl na pozůstalosti, vyděděním vyřadit například v případě, že neprojevuje zůstaviteli opravdový zájem nebo vede trvale nezřízený život. Pro formu vydědění platí totožná pravidla jako pro formu závěti.

Hledáte profesionální právní pomoc?

Pomůžu Vám vyřešit Váš právní problém. Kontaktujte mě. Co nejdříve se s vámi spojím a domluvíme se na osobní schůzce.