Máte právní problém? Obraťte se na mne.

Insolvenční právo

Úpadek

Je právní a ekonomický stav dlužníka, který není schopen dostát svým závazkům. Úpadek může mít podobu platební neschopnosti nebo předlužení. Platebně neschopný je dlužník, který má více věřitelů, závazky po splatnosti po dobu delší než 30 dnů a není schopen tyto závazky uspokojit. Předlužený je dlužník, jehož závazky převyšují jeho majetek.

Insolvenční návrh

Je návrh věřitele nebo dlužníka na zahájení insolvenčního řízení. Insolvenčním návrhem se navrhovatel domáhá, aby soud vyhlásil úpadek dlužníka a následně rozhodl, jakým způsobem se tento bude řešit – zda konkurzem, reorganizací nebo oddlužením.

Návrh na povolení oddlužení

Je oprávněn podat pouze samotný dlužník, jiná osoba nemůže efektivně navrhovat, aby byl úpadek dlužníka řešen oddlužením. Návrh na povolení oddlužení je možné buď spojit s návrhem insolvenčním (podává-li jej sám dlužník) nebo je nutné jej podat do 30 dnů od podání insolvenčního návrhu věřitelského. Návrh na povolení oddlužení je možné podat pouze na předepsaném formuláři a při jeho podání musí být dlužník zastoupen kvalifikovanou osobou (advokátem, insolvenčním správcem nebo akreditovanou osobou).

Insolvenční právo je právní odvětví, které je třeba považovat za vysoce aktuální, neboť právně reguluje životní situace, které jsou spojeny s tak nepříznivou majetkovou situací dlužníků, že tato není řešitelná jinak než nástroji, které nabízí insolvenční řízení. Ten, kdo přichází do osobního styku s insolvenčním právem, řeší zpravidla vážné majetkové problémy – buď se ocitl v úpadku a není schopen řešit svoje závazky, nebo má naopak dlužníka, v jehož možnostech není dostát závazkům.

Insolvenční právo slouží k vyřešení úpadku fyzických i právnických osob a poměrnému uspokojení věřitelů. Za výjimku z pravidla poměrného uspokojení věřitelů je třeba považovat situaci, kdy jsou z majetkové podstaty přednostně hrazeny pohledávky zajištěných věřitelů (věřitelů, jejichž pohledávky jsou zajištěny zástavním nebo zadržovacím právem). Rovněž insolvenční právo v sobě ukrývá několik možných nepříjemných překvapení. Nedůvodně podaný insolvenční návrh může pro navrhovatele skončit povinností nahradit způsobenou škodu, pozdě podaná přihláška pohledávky do insolvenčního řízení bývá odmítnuta a věřitel v takovém případě neobdrží při rozvrhu majetkové podstaty ničeho. Nadhodnocení pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení může přihlášenému věřiteli přinést újmu v podobě uložení povinnosti zaplatit do majetkové podstaty „pokutu“, a to až do výše přihlášené pohledávky. Na popření pohledávky insolvenčním správcem (a v některých případech i dlužníkem) je třeba zareagovat včasným podáním incidenční žaloby. Insolvenční zákon ukládá dlužníkům v úpadku podat na sebe tzv. dlužnický insolvenční návrh. Nepodání dlužnického insolvenčního návrhu může dlužníkovi v úpadku založit povinnost nahradit věřitelům majetkovou újmu. Řešení právních problémů v oblasti insolvenčního práva tak zpravidla vyžaduje kvalifikované právní zastoupení.

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. vyučoval 11 let insolvenční právo na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a stejně dlouhou dobu působil jako garant výuky tohoto předmětu. Je autorem celé řady odborných článků věnovaných problematice insolvenčního práva. Radim Chalupa je tudíž pro poskytování právní pomoci v této oblasti plně kvalifikován. 

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. má dlouholeté zkušenosti s poskytováním právní pomoci ve vztahu k insolvenčnímu řízení, a to zejména s insolvenčními návrhy, návrhy na povolení oddlužení, přihláškami pohledávek do insolvenčního řízení, vyjádřeními dlužníků, vůči nimž byl nedůvodně podán insolvenční návrh. JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. zastupoval úspěšně celou řadu klientů v incidenčních sporech, a to zejména ve sporech o pravost popřené přihlášené pohledávky, ve sporech o neúčinnost právních úkonů (jednání) a ve sporech o vyloučení majetkových hodnot z majetkové podstaty. Svěříte-li svůj právní problém v oblasti insolvenčního práva Radimu Chalupovi, budou Vám poskytnuty právní služby na vysoké odborné úrovni.

JUDr. Radim Chalupa, Ph.D. poskytuje v oblasti insolvenčního práva následující právní služby:

Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení

Věřitelé uplatňují své pohledávky za dlužníkem, jehož úpadek soud zjistil v usnesení o úpadku, prostřednictvím přihlášky do insolvenčního řízení. Přihláška pohledávky musí být podána v zákonem stanovené lhůtě, která se může lišit podle způsobu řešení úpadku a může být odlišně stanovena soudem. Přihlášky pohledávek podané po lhůtě k jejich podání soud odmítne. Přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení je možné pouze prostřednictvím k tomu určeného formuláře.

Konkurz

Je způsob řešení úpadku dlužníka, v jehož rámci se zjištěné pohledávky věřitelů uspokojují z výtěžku zpeněžené majetkové podstaty, tedy zpeněženého majetku dlužníka. Je-li dlužník podnikatelem, je s řešením jeho úpadku konkurzem spojeno s ukončení provozování podniku dlužníka. Pro konkurz je typické, že neuspokojené závazky dlužníka po skončení insolvenčního řízení nezanikají.

Reorganizace

Je způsob řešení úpadku dlužníka, který počítá se zachováním provozu dlužníka s tím, že jako zdroje pro uspokojení zjištěných pohledávek přihlášených věřitelů slouží výnosy z podnikání dlužníka z uskutečněných sanačních opatření. Průběh reorganizace je upraven tzv. reorganizačním plánem. Po úspěšně uskutečněné reorganizaci zanikají neupokojené závazky dlužníka, které existovaly v okamžiku zahájení insolvenčního řízení.

Oddlužení

Je způsob řešení úpadku, který je určen pro fyzické osoby a právnické osoby nepodnikatele. Zjištěné přihlášené pohledávky věřitelů jsou uspokojovány jednak zpeněžením majetkové podstaty, jednak plněním splátkového kalendáře. Oddlužení trvá tři nebo pět let. V jeho průběhu je dlužník povinen použít celý svůj majetek – s výjimkou věcí, jež jsou vyloučeny ze zpeněžení (především základní vybavení domácnosti, věci osobní potřeby a věci nezbytné k provozování výdělečné činnosti) a veškeré příjmy – s výjimkou nezabavitelného minima, použít k uspokojení pohledávek věřitelů.

Je-li oddlužení splněno, vydá soud na návrh dlužníka usnesení o osvobození od placení pohledávek, v jehož důsledku nelze od dlužníka, který úspěšně prošel oddlužením, vymáhat pohledávky, které existovaly před zahájením insolvenčního řízení nebo vznikly v jeho průběhu. Oddlužením si dlužníci řeší tzv. dluhovou past, když mohou po osvobození od placení pohledávek vykročit do dalšího života s „čistým štítem“ zbaveni předchozích dluhů. Schválení oddlužení brání tzv. nepoctivý záměr dlužníka.

Zobrazit více

Hledáte profesionální právní pomoc?

Pomůžu Vám vyřešit Váš právní problém. Kontaktujte mě. Co nejdříve se s vámi spojím a domluvíme se na osobní schůzce.